Tornar

Configura un sistema de còpia de seguretat amb cdmon

Configura un sistema de còpia de seguretat amb cdmon

Un dels components claus per mantenir la teva web segura i en funcionament en tot moment és implementar un sistema de còpia de seguretat efectiu. Una còpia de seguretat adequada no només protegeix la teva web contra la pèrdua accidental de dades o el dany causat per un atac cibernètic, sinó que també assegura una recuperació ràpida i senzilla en cas d’imprevistos.

En aquesta entrada de blog, t’oferirem orientacions sobre les millors pràctiques per configurar un sistema de còpia de seguretat sòlid per a la teva web. Des de còpies automàtiques fins a l’ús de plugins per a Content Management Systems (CMS) i la importància de mantenir còpies locals, abordarem tots els elements necessaris per garantir la teva pau mental i la continuïtat del teu negoci online.

Segueix llegint per descobrir com pots protegir la teva web contra eventualitats i assegurar el seu funcionament ininterromput.

La importància de les còpies de seguretat

Les còpies de seguretat són un pilar fonamental en la gestió i seguretat de qualsevol web. En el món digital, on les dades són extremadament valuoses, comptar amb un sistema de còpies de seguretat fiable no és un luxe, sinó una necessitat. Aquestes no només garanteixen la continuïtat de la teva web enfront d’imprevistos, sinó que també protegeixen la integritat de la informació del teu negoci.

Els atacs cibernètics, com el ransomware i els atacs d’injecció SQL, poden comprometre greument la teva web, arribant a encriptar o eliminar dades crítiques. En aquests casos, disposar de còpies de seguretat recents et permet restaurar la teva web a un estat previ a l’atac, reduint les pèrdues i l’impacte sobre els teus usuaris o clients.

Els errors humans són una realitat i poden anar des de l’eliminació accidental d’arxius importants fins a modificacions incorrectes en bases de dades. Tenir còpies de seguretat regulars et permet revertir aquests errors, restaurar les dades afectades al seu estat correcte i funcional.

A més, malgrat els avenços en la fiabilitat dels dispositius, les fallades físiques en servidors i dispositius d’emmagatzematge encara poden ocórrer. Aquestes fallades poden resultar en la pèrdua de dades irreemplaçables. Les còpies de seguretat actuen com una pòlissa d’assegurança, permetent-te recuperar la informació perduda i mantenir el funcionament continu de la teva web.

Les còpies de seguretat són essencials no només per a la recuperació després de desastres, sinó com a estratègia proactiva de seguretat i gestió de riscs. Assegurar la teva web amb còpies de seguretat freqüents i fiables t’ofereix pau mental i la certesa que, davant qualsevol adversitat, tens el control per restaurar i mantenir la continuïtat de la teva presència online.

Aprofita les còpies automàtiques del teu hosting

A l’àmbit del hosting, el servei de còpies de seguretat sovint es presenta com una funció addicional que pots contractar, encara que pot comportar costos addicionals. Aquestes còpies de seguretat són crucials per a qualsevol estratègia de protecció web, proporcionant una capa addicional de seguretat i tranquil·litat en permetre la restauració de dades en cas de pèrdua o corrupció. És fonamental, quan triïs el teu proveïdor de hosting, revisar les opcions de còpies de seguretat que t’ofereixen.

A cdmon, entenem la importància vital de mantenir la teva web segura i operativa en tot moment. Per això, ens diferenciem oferint aquest servei clau de manera gratuïta. El nostre sistema de còpies de seguretat automàtiques realitza còpies diàries de la teva web, garantint que sempre tinguis una versió recent per restaurar si fos necessari.

El nostre servei inclou la retenció de còpies diàries durant fins a 30 dies, oferint-te un ampli ventall de punts de restauració. Això et proporciona el control i les opcions necessàries per gestionar diferents situacions de recuperació de dades.

La facilitat d’ús és una prioritat per a nosaltres, i per això hem integrat la funcionalitat de restauració directament en el teu Panell de Control. Això simplifica el procés de restauració, permetent-te recuperar la teva web ràpidament i sense complicacions tècniques. En qualsevol moment que ho necessitis, sense esperes ni processos complicats, la teva web pot ser restaurada al seu estat previ.

Use CMS plugins

Websites built on content management systems (CMS) like WordPress, Joomla, or Drupal greatly benefit from the functionality and flexibility these systems offer. However, to ensure comprehensive protection, it is vital to complement your hosting’s automatic copies with specific backup solutions designed for your CMS. Backup plugins specialize in capturing all aspects of your site, from the database to theme files and plugins, ensuring complete and efficient recovery.

Below, we present some backup plugins known for their effectiveness and reliability in the most popular CMSs:

 • For WordPress:
  • UpdraftPlus: Widely recognized for its ease of use, UpdraftPlus offers scheduled backups and the possibility to store your data in multiple cloud locations.
  • BackupBuddy: A complete solution that not only allows for regular backup scheduling but also for easy restoration and site migration.
 • For Joomla:
  • Akeeba Backup: Known for its robustness, Akeeba performs complete backups of your site that can be restored on any Joomla-compatible server, ideal for emergency recoveries or migrations.
 • For Drupal:
  • Backup and Migrate: This module simplifies the backup and restoration process, allowing Drupal users to schedule backups and exclude specific tables and directories as needed.

These plugins have earned the community’s trust for their reliability and for offering advanced features that ensure the integrity and accessibility of your backups. By selecting the right plugin for your CMS, you are taking a proactive measure towards your website’s security, complementing your hosting’s automatic copies and strengthening your recovery capability in any eventuality.

Don’t forget local copies

Even though cloud backups are convenient and offer a significant level of security, it’s essential not to underestimate the value of having local backups. These backups serve as an additional safety net in extreme cases where cloud access may be compromised or when connectivity issues arise. Furthermore, local copies give you complete control over your data, allowing you to access it immediately and without depending on third parties.

When storing local backups, consider these best practices:

 • Secure Storage: Keep your backups on a dedicated external storage device, such as an external hard drive or a USB drive, to protect them from failures on your main computer.
 • Multiple Locations: If possible, store copies of your backups in different physical locations to protect against damage in a single location, such as fires or floods.
 • Encryption: Consider encrypting your storage devices to protect your data in case the device is lost or stolen.
 • Regular Verification: Perform regular checks of your local backups to ensure that the data is not corrupt and can be successfully restored.

Maintaining local backups is a crucial component of a comprehensive backup strategy. It provides an additional layer of security and ensures maximum control over your data recovery. By combining automatic backups in hosting, backups through CMS plugins, and local backups, you can strengthen your website’s resilience against any adversity.

Best Practices

Maintaining a backup schedule is critical to ensuring the continuity and security of your website. A well-defined schedule ensures that your backups are performed consistently and timely, protecting your website against data loss due to human errors, technical failures, or cyberattacks.

The frequency with which you should perform backups depends on several factors, including:

 • Website Type: E-commerce sites or those containing discussion forums, for example, may require daily backups due to the high frequency of transactions and postings.
 • Data Volume: Sites with large volumes of data or those that are updated frequently may need more frequent backups to minimize data loss.
 • Storage Capacity: Consider your available storage capacity both in the cloud and locally when planning the frequency and size of your backups.

A good practice is to perform complete backups weekly, with incremental or differential backups daily that record changes made since the last complete backup.

Performing backups is only part of an effective security strategy. It’s essential to regularly test these backups to ensure that the data can be correctly restored. Backup testing allows you to verify data integrity and the effectiveness of the restoration process, ensuring that in case of an emergency, your website’s recovery will be successful.

Conclusion

In conclusion, establishing an effective backup system for your website is an essential part of online management and security. We encourage you not to underestimate the importance of backups. They are your safety net in a digital world where unforeseen events can occur at any moment. By following the recommended practices and using the backup solutions we offer, you can enjoy peace of mind knowing that your website is protected.

Remember, prevention and preparation are the keys to successful website management. We are here to support you every step of the way, ensuring that your website not only survives, but thrives in today’s dynamic digital environment.